Ana Sayfa
Öğrenci
Yaz Okulu

YAZ OKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 YAZ ÖĞRETİMİ ESASLARI

 

Madde 1 — Sakarya Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında uygulanır. Yaz öğretimi süresi,

final sınavları hariç, 5 haftadır.

Madde 2 —Yaz öğretimi uygulama takvimi ve açılacak dersler Güz Yarıyılı Final Sınavları

başlama tarihinden önce web sayfalarından ilan edilir.

Madde 3— Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü,

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile belirlenir. Eğitim biriminde

bazı dersler ortak açılabilir. Bölümde açılacak ders sayısı; eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında 10

ders ile sınırlıdır. Bitirme çalışması, Tasarım, Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri

dersler yaz öğretiminde açılamaz.

Madde 4 — Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak dersleri; Rektörlük koordinasyonunda

belirlenir.

Madde 5 — Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az yirmi

olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise bu ders gruplara ayrılabilir. Zorunlu

hallerde bu sayılar Üniversite Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

Madde 6 — Derse yazılma işlemi; ilan edilen takvimde belirtilen günlerde yapılır.

Madde 7 — Yaz öğretiminde öğrenci en fazla on (10) birim saatlik ders veya 3 ders alabilir.

Madde 8 — Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip

de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yüzde ona giren öğrenciler

bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını

değiştirmez.

Madde 9 — Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyılı kadar alması gereken tüm dersleri almış ve

başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulundan bir

üst sınıftan ders alabilir.

Madde 10 — Öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri,

öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.

Madde 11 — Öğrenciler ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak ve Madde 7’de

belirlenen sınır dahilinde Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Sakarya

Üniversitesi dışındaki üniversitelerden de alabilirler.

Madde 12 — Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile

belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. Fakat başarı

sıralamasını değiştirmez.

Madde 13 — Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite

mezuniyet derecelerini etkilemez.

Madde 14 — Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu

Kararı ile yaz öğretiminden belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin iki katını ödemek kaydıyla

yaz okulunda açılmış olan derslere yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim

ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

Madde 15 Ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye (üniversite dışından

gelen öğrenciler de dahil) ücret iadesi yapılmaz.

Madde 16 — Yaz öğretimi ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir.